19/6: amb motiu del Formula 1 Barcelona Fan Festival, el servei del Barcelona Bus Turístic tindrà afectacions a la zona centre de la ciutat durant tot el dia.

Avís legal

Aquest apartat inclou informació relativa a les condicions generals d’accés i ús del lloc web www.catalunyabusturistic.com, que ha de conèixer l’usuari, als efectes previstos a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

1. Dades del titular del lloc web www.catalunyabusturistic.com

Titular: Catalunya Bus Turístic UTE

CIF: U63233696

Domicili: Av. Miramar, 20-30 1a planta, Barcelona.

Correu electrònic: tickets@catalunyabusturistic.com

Telèfon: 933 289 255

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 9.009, foli 92, número de full registral B-21.019.

 

2. Condicions d'accés a www.catalunyabusturistic.com

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i se suposa que coneixen i accepten els advertiments legals, les condicions i els termes d’ús que conté.

L’accés als serveis oferts a través del lloc web www.catalunyabusturistic.com és gratuït i no implica, amb caràcter general, la subscripció prèvia o el registre d’usuaris; sens perjudici que, per poder accedir a certs serveis, com la compra de productes, s’exigeixi emplenar prèviament un formulari.

Si l’usuari no està d’acord amb el contingut d’aquestes condicions generals de navegació, haurà d’abandonar el lloc web i no podrà accedir-hi ni disposar dels serveis que ofereix.

L’usuari garanteix que té més de 14 anys. Garanteix, a més a més, la veracitat i l’autenticitat de la informació, si escau, comunicada i s’obliga, de la mateixa manera, a mantenir aquesta informació actualitzada.

BT pot modificar, en qualsevol moment que ho cregui oportú, la configuració d’aquest lloc web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, o impedir-ne l’accés, tot procurant informar l’usuari d’aquest canvi, sempre que les circumstàncies ho permetin, mitjançant una publicació en el lloc web.

 

3. Condicions d'utilització de www.catalunyabusturistic.com

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels serveis o els continguts del lloc web i a no fer-los servir per a activitats il·lícites o constitutives d’un delicte o que infringeixin el que s’estableix en aquest avís legal, en la regulació sobre propietat intel·lectual o industrial, o en qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic. L’ús que es faci de la informació que conté aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniqui a CBT, mitjançant els diferents formularis en línia, i es responsabilitza de la inexactitud o de la manca falta de veracitat de la informació aportada.

De la mateixa manera, a títol merament enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es compromet a no introduir, ni transmetre, ni difondre:

 • Continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 • Continguts que fomentin actuacions delictives, denigradores, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.
 • Informació o continguts que atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes tant constitucionalment com en els tractats internacionals.
 • Informació a tercers no autoritzats dels noms d’usuari i les contrasenyes. I si la contrasenya arriba a un altre usuari, es compromet a informar-ne a CBT, immediatament.
 • Informació o continguts que suposin la violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial (inclosos, però no de manera limitativa, patents, marques i copyright), de CBT o de tercers.
 • Publicitat no autoritzada o sol·licitada, correu electrònic no desitjat, spam, correus electrònics en cadena, estructures piramidals, etc.
 • Programes de dades (virus i malware —programari maliciós—) que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, en els seus proveïdors o en tercers usuaris d’Internet.

 

4. Exoneració de responsabilitats

CBT no pot controlar la utilització que els usuaris facin del lloc web www.catalunyabusturistic.com i dels seus continguts, i per aquest motiu no és responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin derivar-se d’un ús il·lícit, incorrecte, inadequat o parcial, o de l’incompliment que l’usuari faci d’aquestes condicions d’accés i ús, així com de qualsevol altra condició que es pugui trobar en aquest lloc web pel que fa a qualsevol dels seus serveis, sens perjudici, en qualsevol cas, de les accions legals que corresponguin a CBT, o a tercers.

CBT no pot garantir la disponibilitat permanent i la continuïtat pel que fa al funcionament del lloc web, ni a la informació, el contingut, el programari, els materials o els productes que aquest inclou.

D’aquesta manera, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar de la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc web, dels seus serveis i de l’ús que els usuaris puguin fer-ne.

En qualsevol cas, CBT farà tots els esforços possibles per mantenir la disponibilitat continuada d’aquest lloc web.

Així mateix, CBT no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l’usuari, d’un navegador amb una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’usuari registrat en el navegador, o dels danys, els errors o les inexactituds que poguessin derivar-se d’un mal ús o funcionament.

Per aquest motiu, l’usuari exonera CBT de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el lloc web li pogués ocasionar durant la navegació.

En el cas que l’usuari causés qualsevol tipus de danys o perjudicis a tercers, aquest usuari n’és l’únic responsable. De la mateixa manera, l’usuari es farà càrrec de les despeses, dels costos i, si escau, de les indemnitzacions que es puguin derivar de procediments judicials motivats per l’incompliment del que s’estableix en aquestes condicions i en la normativa aplicable.

 

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web (inclosos, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, mapes, marcs, bàners, programari i els seus diferents codis font, àudio i vídeo), així com el mateix lloc web com a presentació visual, són propietat de CBT o dels seus proveïdors de continguts, els quals han estat objecte de llicència o cessió de la seva banda, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent-se com tal la recopilació, el disseny, l’ordenació i el muntatge) de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de CBT.

Tot el programari que es fa servir en l’ús i el desenvolupament del lloc web és propietat de CBT, o dels seus proveïdors de programari, i està protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda prohibida, a qualsevol usuari, sense l’autorització prèvia per escrit de CBT, dels titulars dels drets de propietat intel·lectual o d’una altra propietat dels continguts, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, la realització dels actes següents, tant pel que fa al lloc web com als seus continguts:

 1. a) Qualsevol forma de comunicació pública, per qualsevol procediment, inclosa la posada a la disposició del públic, de manera que qualsevol persona pugui accedir-hi des del lloc i en el moment que triï.
 2. b) Qualsevol forma de distribució, inclosos, sense caràcter limitatiu, la venda, el lloguer i el préstec.
 3. c) Qualsevol forma de reproducció directa o indirecta, temporal o permanent, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma de la totalitat o de part del lloc web o dels seus continguts.
 4. d) Qualsevol forma de transformació, total o parcial, inclosa la creació de productes i serveis derivats.
 5. e) Qualsevol altra forma d’accés que inclogui les formes anteriors o altres diferents.
 6. f) Qualsevol forma, directa o indirecta, d’extracció i reutilització de la totalitat o d’una part substancial del contingut de qualsevol base de dades, i l’extracció o la reutilització repetida o sistemàtica de les seves parts no substancials.

No obstant l’anterior, l’usuari pot visualitzar lliurement el lloc web i els seus continguts i descarregar-los per a ús personal i no comercial, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats, ja sigui a títol gratuït o onerós.

En conseqüència, la posada a disposició i l’ús de les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, d’àudio i de vídeo i el programari propietat de CBT o dels seus proveïdors, que figuren en el lloc web, i qualsevol altre contingut, no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’ús en favor de l’usuari.

Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips que apareixen en el lloc web són titularitat de CBT, o han estat objecte de llicència o de cessió per part del seu titular i estan degudament registrats o en procés de registre. L’ús no autoritzat o indegut d’aquests elements és una infracció dels drets de propietat industrial de CBT o d’altres tercers propietaris.

 

6. Procediment en cas d'actuacions il·lícites

CBT vetlla perquè els continguts d’aquest lloc web no tenguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista ni difamatori, ni fomentin la violència. De la mateixa manera, procura evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l’ús de qualsevol contingut o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través d’aquest lloc web i, en particular, que rebel·lin la violació dels drets de propietat industrial o intel·lectual, o altres drets, haurà d’enviar una notificació a CBT, la qual haurà de contenir la informació següent:

Dades personals de la persona que reclama: nom i cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica.

Especificació de la suposada activitat il·lícita i la indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva localització a les pàgines web.

En el cas que hi hagi una violació de drets: dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per representar-la i la seva signatura.

Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i que la utilització dels continguts o la realització de les activitats descrites té un caràcter il·lícit.

 

7. Enllaços a tercers

Queda completament prohibit que l’usuari dugui a terme alteracions en aquest lloc web que puguin afectar el contingut, com ara accions relacionades amb vincles (o enllaços) i modificacions similars.

També es prohibeixen els enllaços a aquest lloc web des de pàgines web o altres mitjans contraris a la llei, a la moral, a l’ordre públic o que atemptin contra el bon nom o la imatge de qualsevol de les societats de TMB o de qualsevol dels seus signes distintius.

Els enllaços a alguna de les pàgines d’aquest lloc web que no contravinguin les prohibicions esmentades hauran de complir el següent:

L’usuari haurà de saber que està accedint a aquest lloc web i, a més, en el seu navegador haurà d’aparèixer la URL corresponent a la pàgina amb la qual enllaça.

 

8. Enllaços a www.catalunyabusturistic.com

Queda terminantment prohibit que l’usuari dugui a terme alteracions en aquest lloc web que puguin afectar al seu contingut, com a vincles (o enllaços) i similars.

També es prohibeixen els enllaços a aquest lloc web des de pàgines web, o altres mitjans, contraris a la llei, a la moral, a l’ordre públic o que atemptin contra el bon nom o la imatge de CBT o de qualsevol dels seus signes distintius.

Els enllaços a alguna de les pàgines d’aquest lloc web que no contravinguin les prohibicions esmentades hauran de complir el següent:

L’usuari haurà de saber que està accedint a aquest lloc web i, a més, en el seu navegador haurà d’aparèixer la URL corresponent a la pàgina amb la qual enllaça.

 

9. Legislació i jurisdicció

Les condicions generals d’aquest avís legal i de qualsevol altre text amb caràcter contractual d’aquest lloc web es regula pel que disposa la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l’accés i l’ús d’aquest lloc web i els seus continguts i serveis, així com de la interpretació i el compliment d’aquestes condicions generals i de qualsevol altre text amb caràcter contractual d’aquest lloc web, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten expressament als jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

 

© 2018 CBT